1. Felelősség korlátozása

A HUBERTUS Bt. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen a feltöltés időpontjában. Ennek ellenére a HUBERTUS Bt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon található információkért.

A Hubertus Bt. jogosult külön értesítés nélkül a weboldal tartalmát változtatni, illetőleg javítani.

A weboldal tartalmának felhasználása, a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés meghozatala a felhasználó saját felelõsségére történik.

A HUBERTUS Bt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetőleg az ott található bármely információhoz való hozzáférésből, illetőleg annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A HUBERTUS Bt. nem felel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatára képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból keletkeznek. A HUBERTUS Bt. törekszik arra, hogy a szolgáltatás lehetőség szerint megszakítások nélkül hozzáférhető legyen. A HUBERTUS Bt. fenntartja azonban magának a jogot arra, hogy a szolgáltatást bármikor megváltoztassa, vagy megszüntesse.

A jelen weboldal harmadik személyek weboldalához vezető linkeket (extern linkeket) tartalmaz. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelnek. A HUBERTUS Bt. az extern linkek elsõ összekapcsolásakor az idegen tartalmakat, azok esetleges jogellenességére vonatkozóan megvizsgálta. A vizsgálat időpontjában nem volt jogellenességre utaló jel. A HUBERTUS Bt-nek semmiféle befolyása nincs a linkek aktuális és jövõbeli alakulására és tartalmára. Az extern linkek megjelenítése nem jelenti azt, hogy a HUBERTUS Bt. az extern linkek vagy utalások tartalmával egyetért. Az extern linkek állandó vizsgálata a jogellenességre utaló konkrét jelek hiányában nem várható el a szolgáltatótól. Jogsértésről való tudomásszerzés esetén az extern linket azonnal töröljük.

A reklámhirdetések tartalmáért, valamint a reklámozott weboldal tartalmáért az adott szerző a felelős. A reklámhirdetések megjelenítése nem jelenti a HUBERTUS Bt. egyetértését azok tartalmával. A weboldal használata által nem jön létre szerződési jogviszony a felhasználó és a HUBERTUS Bt. között. Ez nem is keletkeztet semmiféle igényt vagy követelést a Hubertus Bt-vel szemben.

2. Szerzői jog

A HUBERTUS weboldala, illetőleg az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetőleg azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll. Azoknak a személyes használatot meghaladó mértékû bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a HUBERTUS Bt. kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a HUBERTUS Bt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgárjogi és büntetõjogi következményekkel járhat. A HUBERTUS Bt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép. Abban az esetben, ha a honlap olyan képeket, filmeket vagy hangokat tartalmaz, melyek harmadik személy tulajdonát képezik, a HUBERTUS Bt. különös tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknél a képeknél, hangoknál, filmeknél az érintett jogosult jóváhagyása nélkül a felhasználás szigorúan tilos.

A honlap szövegeinek és adatainak felhasználása csak akkor engedélyezett, ha:

1. a dokumentumokban változtatás nem történik,

2. felhasználásuk kizárólag informatív jellegű, nem kereskedelmi, illetőleg magáncéllal történik és a felhasznált dokumentumokat nem helyezik el hálózati rendszerekben, harmadik fél honlapjára nem kerülnek fel, másolás útján, illetőleg más médiákban nem terjesztik őket.

3. szerzői jogokra való hivatkozás és a jelen használati feltételek is minden másolatra felkerülnek.

Jelen honlap egyes elemei szintén védjegyoltalom alatt állnak és a fent nevezett három kivételen kívül sem egészében, sem részben nem másolhatóak, illetőleg utánozhatóak. Ez különösen vonatkozik azokra a védjegyekre, logokra, grafikákra, hang- és képrészekre, amelyek ezen a honlapon előfordulnak.

A HUBERTUS Bt. weboldalához tartozó linkek megjelenítését örömmel vesszük, ahhoz nincs szükség a szolgáltató hozzájárulásához. A jelen weboldal idegen keretekben való megjelenítése csak engedéllyel lehetséges.

3. Adatvédelem

A felhasználó által megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos a HUBERTUS Bt. számára. A HUBERTUS Bt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azt egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A HUBERTUS Bt. bármely a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelmérõl és közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Abban az esetben, ha Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a HUBERTUS Bt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a HUBERTUS Bt. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A honlapon lévő információk megtekintéséért személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a HUBERTUS Bt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A HUBERTUS Bt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internet protokoll címen,

 • domain név,

 • a hozzáférés adatai,

 • az ügyfél fájl lekérés,

 • a htpp válaszkód,

 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

 • a látogatás időpontja,

 • a megtekintett oldalak adatai,

 • illetve a használt böngésző program neve.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a HUBERTUS Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, errõl érintett tájékoztatja és ehhez elõzetes hozzájárulását megszerzi, illetve lehetõséget biztosít számára, hogy ezt követõen hozzájárulását bármikor visszavonja.

A HUBERTUS Bt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelezõ esetek kivételével, illetõleg az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A HUBERTUS Bt. a felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás,

 • piaci elemezés,

 • vevői szokások elemzése,

 • látogatottsági statisztikák összeállítása,

 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok lebonyolítása,

 • tájékoztatás új termékekről, szolgáltatásokról,

 • tájékoztatás különböző akciókról,

 • vevői reklamációk intézése,

 • megrendelések intézése.

A HUBERTUS Bt. vevõi partnerei és egyéb ügyfelei személyére adataira, illetőleg a HUBERTUS Bt-vel fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Kezelt adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a HUBERTUS Bt. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A biztonsági eljárás rendszeresen ellenõrzésre kerülnek és a technológiai fejlõdéssel összhangban fejlesztésre kerülnek.

Írásbeli kérés esetén a HUBERTUS Bt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a HUBERTUS Bt. weboldalairól más cégek, illetve egyéb szervezetek weboldalaira is eljuthat, az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért az Ön adatainak biztonságáért a HUBERTUS Bt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentetõ szervezet adatvédelmi politikájáról. A HUBERTUS Bt. határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történõ adattovábbítási rendszerei biztonsági hiányosságokat mutatnak fel nem védhetők meg hiánytalanul harmadik személyek hozzáférésétõl.

4. Irányadó jog

Irányadó jog a Magyar Köztársaság joga.

 

tól